เปิดแล้ว! โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน

เปิดแล้ว! โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน

โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2562 จำนวน 202 คน แบ่งเป็นเพศชาย 141 คน และเพศหญิง 61 คน โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร:

     1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม

     2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

     3. สัญชาติไทย

     4. สถานภาพโสด

     5. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 )

     6. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง

     7. สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ได้เต็มเวลา

     8. มีใจรักในการให้บริการ

     9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

     10. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

     11. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย

     12. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นผู้ให้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้

         -โรคเรื้อน

         -วัณโรคในระยะอันตราย

         -โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

         -โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

     13. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

     14. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

     15. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

     16. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท มหาชน จํากัด เพราะกระทําผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่

     17. ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

     18. ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมาขึ้นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะให้ออกทันที และจะดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

     1. ไฟล์ภาพถ่ายสี (ไฟล์ภาพ .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ไม่ปรับแต่งภาพ

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (.pdf)

     3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.pdf)

     4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) (.pdf)

***ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด

*** พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในกระดาษ A4 และชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายใน 10 พฤษภาคม 2562

วิธีการสมัคร:

     สมัครทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th เลือกเมนู ข่าว > สมัครงาน–ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์

ปิดรับสมัคร:

     9 พฤษภาคม 2562

แหล่งที่มา :

     www.scholarship.in.th/post-school-entrance/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *